ຂ່າວລາຍວັນ

ປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກ ຮີບໄປລົງທະບຽນຮັບເງີນຊ່ວຍເຫລືອ ເດີ

ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ອອກແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນແຮງງານນອກລະບົບປະກັນສັງຄົມແລະປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກເນື່ອງຈາກ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ

ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ, ນະຄອນ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານເປົ້າຫມາຍ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດ ຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນແຮງງານທີ່ຢູ່ນອກລະບົບປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນທຸກຍາກ ຕາມ ເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

1.1 ກຸ່ມເປົ້າຫມາຍ.

– ແຮງງານທີ່ຢູ່ນອກລະບົບປະກັນສັງຄົມ ແລະ ປະຊາຊົນທຸກຍາກ;

– ເປັນບຸກຄົນ, ຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ມີຄວາມເດືອດຮ້ອນ ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ 19 ໂດຍໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກນາຍບ້ານ;

– ເປັນຄົນລາວ ທີ່ມີສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາ ຢູ່ບ້ານ ໃນເວລາເກັບກໍາຂໍ້ມູນ;

– ຄອບຄົວທີ່ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ພະນັກງານບໍານານ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າລະບົບປະກັນສັງຄົມ.

1.2 ວິທີການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ.

1. ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ-ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປະສານສົມທົບ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຊຸກຍູ້ຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການເມືອງ-ນະຄອນ ເພື່ອຊີ້ນໍາບັນດາບ້ານເປົ້າ ຫມາຍ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຄອບຄົວ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ແບບຟອມ ທີ່ກໍານົດໄວ້ (ຮ່າງແບບຟອມໄດ້ຄັດຕິດມາພ້ອມ

2. ພາຍຫຼັງ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ-ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ຈາກຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ-ນະຄອນ ແລ້ວ ໃຫ້ກວດກາ ແລະ ຮຽບຮຽງຄືນຄວາມ ຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນແຕ່ລະເປົ້າຫມາຍຢູ່ແຕ່ລະບ້ານໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຖືກເງື່ອນໄຂຂອງວຽກງານສັງຄົມ ສົງເຄາະ.

ພ້ອມທັງສັງລວມ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ) ຊ້າ ສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2021 ເພື່ອສັງລວມລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານ.ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button